ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - UČTOVNÉ DOKLADY

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú za účelmi:

a) prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za
účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení
predzmluvných a zmluvných vzťahov,

b) vedenia účtovnej agendy,

c) fakturácie dotknutých osôb.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

a) príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za
účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení
predzmluvných a zmluvných vzťahov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b) vedenie účtovnej agendy:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

c) fakturácia dotknutých osôb:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

a) príprava a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu. Za
účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení
predzmluvných a zmluvných vzťahov:

• Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa
nevykonáva.

b) vedenie účtovnej agendy:
• zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
• zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
• zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

c) fakturácia dotknutých osôb:
• zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
• zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
• zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

4. Zoznam osobných údajov:
Meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla,
miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jej
identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko
príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla,
miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a
jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola
dodaná služba číslo bankového účtu fyzickej osoby.

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum
narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu
totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.

5. Dotknuté osoby:
Zamestnanci, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla
povinnosť uhradiť dodanú službu

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
• Dopyty - 5 rokov,
• Účtovné doklady – 10 rokov,
• Ponuky - 3 roky,
• Ceny a cenové výmery – 10 rokov,
• Dodávateľské a odberateľské dokumenty (jednotlivo) - 10 rokov,
• Doklady súvisiace s evidenciou majetku - 5 rokov,
• Nákup strojov a zariadení - 5 rokov,
• Daňové priznania – 20 rokov,
• Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom) – 10 rokov,
• Výkazy krátkodobé – 5 rokov,
• Investičné doklady – 20 rokov,
• Účtovný rozvrh a účtovná osnova – 10 rokov,
• Hlavná kniha (základné účtovníctvo)- 10 rokov,
• Účtovné knihy – 10 rokov,
• Projektovo-programová dokumentácia – 5 rokov,
• Bankové doklady a výpisy – 10 rokov,
• Pokladničné doklady – 10 rokov,
• Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve – 10 rokov,
• Stavy zásob – 5 rokov,
• Kniha faktúr – 10 rokov,
• Úhrady – výzvy – 10 rokov,
• Upomienky (predžalobné) – 10 rokov,
• Avízo – 5 rokov,
• Evidencia interných platobných príkazov – 5 rokov,
• Obeh účtovných dokladov – smernica – 10 rokov,
• Zálohové platby – 10 rokov,
• Stanoviská ekonomického charakteru – 10 rokov,


7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov dotknutých osôb do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie