ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRÁVA REGISTRATÚRY – SÚKROMNÝ SEKTOR

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú za účelom:
a) archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
b) evidencie prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci
využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk,
c) prístupu k archívnym dokumentom.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
a) archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry:
• Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov
b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci
využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
• Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-
Governmente)
c) prístupu k archívnym dokumentom:
• Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov

4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:
a) archivovania dokumentov prevádzkovateľa v rámci správy registratúry:
titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo
a identifikačné číslo právnickej osoby.
Účely spracovania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné
na: https://topprivacy.sk/sk/stranky/licencne-podmienky.
b) evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci
využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov
a adresa sídla.
c) prístupu k archívnym dokumentom:
meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo
preukazu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný doklad, osobná identifikačná karta,
námornícka knižka alebo doklad o pobyte); údaje o požadovanom archívnom
dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej
osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada
o prístup k archívnym dokumentom; vyhlásenie o tom, či je pôvodcom archívnych
dokumentov, jeho právnym nástupcom alebo vlastníkom archívnych dokumentov.

5. Dotknuté osoby:
a) štatutárny orgán a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve;
b) odosielatelia a prijímatelia korešpondencie;
c) žiadateľ o prístup k archívnym dokumentom.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
• Bežná korešpondencia- 2 roky,
• Záznamy z pracovných stretnutí a pracovných ciest – 5 rokov,
• Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 10 rokov
• Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
• Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou spisu klienta – 10 rokov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.
Účely spracovania osobných údajov
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: tento dokument podlieha právnej ochrane, je duševným vlastníctvom spoločnosti
skupiny Top privacy. Každé použitie tohto dokumentu sa spravuje licenčnými podmienkami, ktoré sú dostupné
na: https://topprivacy.sk/sk/stranky/licencne-podmienky.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie