ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - FONDY EU

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb za účelom vedenia dokumentácie
a evidencie žiadostí na získanie fondov EU.


2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe:
• zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• prílohy 1. NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1304/2013
o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006.
• §15 a §16 Zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch z európskych štrukturálnych
a investičných fondov.

4. Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu:
• meno, priezvisko, rodné priezvisko, pri zmene mena a priezviska aj pôvodné meno a
priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne
občianstvo, štát narodenia, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného
predpisu a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitného
predpisu alebo tohto zákona, najmä údaje týkajúce sa uznania viny za spáchanie
trestného činu, miesto a okres narodenia, meno, priezvisko, rodné priezvisko otca a
matky.

5. Dotknuté osoby:
Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich
činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa,
prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to
nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
• Podľa § 39 ods. 3 Zákona č. 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch z európskych
štrukturálnych a investičných fondov.
Prijímateľ a partner sú povinní uchovávať v origináli kompletnú dokumentáciu
týkajúcu sa realizácie projektu, verejného obstarávania, účtovnú dokumentáciu podľa
odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa projektu v súlade
s osobitným predpisom do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31.
decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a
prijímateľom podľa § 41 až 43 a v súlade so zmluvou alebo rozhodnutím podľa § 16
ods. 2; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, uzavretej ako
výsledok verejného obstarávania, prijímateľ a partner sú povinní uchovávať počas celej
doby jej trvania.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa zverejňujú v súlade so Zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a to:
Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia
rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti pre každú výzvu zoznam schválených žiadostí
v poradí určenom na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti;
zoznam obsahuje: meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno a identifikačné číslo
právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie príspevku, názov projektu, výšku
schváleného príspevku, zoznam odborných hodnotiteľov, v rozsahu titul, meno, priezvisko.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie