ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - COOKIES

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelom poskytovania služieb v súvislosti
s prevádzkovaním webovej stránky na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky,
na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako
oprávnený záujem prevádzkovateľa.


2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov).


3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.


4. Zoznam osobných údajov:
Pri prístupe a používaní webových stránok sa zhromažďujú osobné údaje, ktoré
prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Nasledujúce informácie sa
zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: - IP adresa
požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová
stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), použitý prehliadač a prípadne
aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.


5. Dotknuté osoby:
Používatelia webových stránok prevádzkovateľa.


6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a
umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webových
stránkach.
Súbory cookies sa môžu vždy vymazať bez ohľadu na to, či sú trvalé alebo dočasné.


7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s
prevádzkovaním webovej stránky na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky,
na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako
oprávnený záujem prevádzkovateľa.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.


9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Zverejňovanie osobných údajov na základe vyššie uvedeného účelu sa nevykonáva.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz